FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vâlcănești

Comună membră ACoR din 18.11.2004

Prin HCL nr. 44 din 18.11.2004 comuna Vâlcănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Istoricul aşezării este în bună parte necunoscut.

Şi, deşi DGJPh (1897), cât şi MDGR (V, 753) consemnau că prin „1450 exista aici un schit de călugări”, nu ştim nici când ar fi luat fiinţă schimnicia (sau dacă a existat într-adevăr), nici cine a fost ctitorul şi nici măcar când s-a ruinat, sau a dispărut, sau când a luat fiinţă aşezarea ce dăinuie astăzi. În Dicţionarul geografic al Judeţului Prahova din anul 1897 se menţionează:”Vâlcăneşti, comuna rurală, plaiul Vărbilău. Nu se ştie cu siguranţă anul înfiinţării ei. Se ştie însă că pe la 1450 exista aici un schit de călugări”.

Pentru Trestioara se menţionează:”Trestioara, comună rurală, plaiul Vărbilău. Numele său derivă de la multa trestie ce este în comună şi s-a înfiinţat de mai bine de 200 de ani, după spusa bătrânilor”.

Originea toponimicului Vâlcăneşti este în legătură cu numele primului locuitor. O legendă locală spune că prima gospodărie pe aceste meleaguri a fost înjghebată de moş Vâlcu Vasile, crescător de animale.

Locuitorii de mai târziu s-au numit „moşneni”, care însemna oameni liberi înstăriţi şi erau cei din partea centrală a satului spre deosebire de cei din Brânzari care au fost clăcaşi pe moşia lui Dimitrie Păcurăţeanu, născut în Grecia. Cei din Trestioara au fost clăcaşi pe moşia lui Ghiţă Alexiu.

O parte din moşiile satelor noastre au aparţinut diferitelor mânăstiri. În dosarul numărul 39 „Bunuri publice în Tara Românească” din Arhivele Statului de la Bucureşti găsim că muntele de la Trestioara a fost vândut Mânăstirii Snagov în 1671 şi i-a aparţinut până în 1863 când au fost secularizate mânăstirile româneşti prin legea lui Cuza.

Atestarea documentară este consemnată în „Documente privind istoria României. Ţ.R.”, vol. V: la data de „luna iulie, 16 zile şi cursul anilor 7078 (1590)”, în care domnitorul „Io Mihnea voevod” (Mihnea Turcitul, a doua domnie 15 apr. 1585 – 19 mai 1591) judeca un litigiu între soţia lui Vlaicu din Vâlcăneşti şi popa Barbu hotărând: „… Dă domnia mea această poruncă a domniei mele popii Barbu şi cu fiii săi, câţi Dumnezeu îi va lăsa, ca să fie ocină în satul Vâlcăneşti, din partea lui Vlaicu de peste toată ocina lui, oricât se va alege, jumătate, pentru că a cumpărat-o popa Barbul de la Vlaicul petnru 1050 aspri (…)”.

Curios este că, spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, „aşezarea” nu apărea semnalată în „memoriile” generalului Bauer, iar alte documente până în 1815, când este semnalată în „Istoria generală a Daciei…” a lui D. Fotino, nu cunoaştem. Analele parlamentare din 1831 specifică şi ele localitatea Vâlcăneşti, precizând că la acea dată avea 125 de familii, faţă de numai 78 cât avea Livadea Haimanalelor, sau de 310 familii ale Trestioarei (Ec. Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului, Cunoaşterea Prahovei, an. I, nr. 1/ian,. 1939, p. 83-84).

Situaţia ţărănimii s-a înrăutăţit după aplicarea Regulamentului Organic din 1831, datorită unei maniere nemaiîntâlnite pentru îndeplinirea clăcii şi îndatoririlor ţăranilor, generate de creşterea tot mai mare a comerţului cu cereale peste fruntariile ţării. În această situaţie, împotrivirea ţăranilor creşte, luând aspecte tot mai critice, iar ocârmuirea vremii trece la măsuri de reprimare pentru a le curma.

Astfel, la 19 mart. 1835, Ocârmuirea judeţului Săcueni, cu capitala la Bucov, prin ordinul nr. 1254, poruncea Subcârmuirii plaiului Teleajen să se deplaseze în satul Vâlcăneşti, ai cărui clăcaşi nu cedau cerinţelor arendaşilor de moşii şi să ia măsuri dure, iar „pă toţi acei neînţelegători să-i dojenească cu câte 25 toege la spate în vileagu(l) tuturor, iar pă toţi împreună să-i supue prin ajutoru(l) ei (sic!) către îndestularea arendaşului” (N.I. Simache, Noi contribuţii la studiul situaţiei ţăranilor după aplicarea Regulamentului Organic în fostul judeţ al Săcuenilor, Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova, II/1969, p. 58).

În 1842, în Trestioara s-a ridicat biserică. Dicţionarele lui Moruzi şi Lahovari redau conţinutul pisaniei, în sensul că „s-a ridicat din temelie şi s-a înfrumuseţat cu zugrăveală şi cu toate (…) de Dinu Ghiţă (boierul din sat, Ghiţă Alexiu – n.n.) sau jupan Alexe Pescarul ot Ploiesci…”.

Năpăstuirea ţăranilor continuă, astfel că, după revoluţia de la 1848, prinzând puţin curaj, la 16 iulie vâlcăneştii se plâng ocârmuirii, conduse atunci de I. D. Negulici, împotriva arendaşului, cu care mai avuseseră de-a face, că i-a încălcat la socoteli.

N.A. Constantinescu semnala (în Inscripţii şi însemnări din Scorţeni, Bordeni şi satele vecine/jud. Prahova/, extras din BCMI, fasc. 100 şi 102/1939, Aşez. Tip. Datina românească, V.d.M., 1940, p. 7) înălţarea unei noi biserici, în 1853, de către Dim. Gh. Păcureţeanu.

DTSR (1872) menţiona localitatea ca având 1125 de locuitori.

După un sfert de veac DGJPh (1897), iar după alţi cinci ani MDGR (V, p. 642 şi 753) semnalau comuna Vâlcăneşti, specificând că mai are două cătune: Cârjari şi Trestioara, iar împreună aveau 1170 de locuitori, ce dispunea de 410 case de locuit. Se mai preciza că 222 de locuitori fuseseră împroprietăriţi în 1864.

Aceleaşi dicţionare, însă, menţionează Trestioara ca fiind comună în plaiul Vărbilău, „fără nici un cătun lipit”, cu 474 locuitori şi „90 de case”.

În toamna lui 1923 tribunalul prahovean înscria în registrul de firme Exploatarea de păduri şi petrolieră cu sediul principal în Ploieşti, dar cu o sucursală la Vâlcăneşti, proprietatea inginerului Ioan Sorescu (Arh. Naţ. Dir. Jud. Ph., Trib. Jud. Ph., S. II, dos. 3704/1923).

Tot în perioada interbelică, comuna Vâlcăneşti avea aceeaşi structură administrativ-teritorială (Cârjari, Trestioara şi Vâlcăneşti – reşedinţă) şi făcea parte din plasa Vărbilău, structură rămasă aceeaşi (mai puţin plasa) şi în urma HCM 1116/1968).

În perioada „sistematizării” ceauşiste (1975) satul Trestioara a fost propus pentru dezafectare, dar prin Decizia nr. 275/29 mai 1989 a Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Prahova, emise în baza Legii nr. 2/1989 comunele Vâlcăneşti şi Cosminele se reuneau sub denumirea: Vâlcăneşti-Cosminele având în componenţă satele: Vâlcăneşti (reşedinţă), Cosminele şi Drăghiceşti, celelalte sate, atât ale Vâlcăneştiului (Cârjari şi Trestioara), cât şi ale Cosminelor (Cosminele de Sus şi Poiana Trestiei) dispărând fără nici o explicaţie. Dar în 1990, Legea 2/1989 fiind abrogată situaţia a revenit la normal.

Comuna Vâlcăneşti se află la 30 km nord de oraşul Ploieşti.

Din punct de vedere geografic, este situată în marea unitate de relief a Subcarpaţilor de curbură şi anume Subcarpaţii dintre Vărbilău şi Mislea, la 45º6’ latitudine nordică şi 25º56’ longitudine estică.

Localitatea se află într-o regiune depresionară cunoscută sub numele de chiuveta Vâlcăneşti – Trestioara şi este limitată de marile unităţi fizico-geografice astfel:

 • Spre nord grupa muntoasă a Grohotişului (176 m) care ocupă spaţiul dintre văile Doftanei şi Teleajenului
 • La est valea Teleajenului şi Vărbilău
 • La vest valea Prahovei (v. Doftanei) şi valea Mislea
 • La sud depresiunea este deschisă şi ajunge până în câmpia înaltă a Ploieştiului.

Comuna Vâlcăneşti este dezvoltată tentacular în lungul văilor Cosmina, Sărata, Lespezi şi Izvorului şi este alcătuită din trei sate:

 • Vâlcăneşti centru cu partea de nord (cunoscută sub numele de Brânzari);
 • Cârjari în partea de sud;
 • Trestioara în partea de nord – est, izolat de comună la 3,5 km.

Satele Vâlcăneşti şi Cârjari s-au dezvoltat pe malul stâng al râului Cosmina care curge paralel cu drumul judeţean Ploieşti–Cosminele pe o distanţă de 7 km, şi sunt de tip răsfirat specific zonei de dealuri.

Teritoriul localităţii ocupă o suprafaţă de 28 km2.

RELIEF

Teritoriul comunei Vâlcăneşti se află în plină zonă subcarpatică, mai exact în zona de contact între Subcarpaţii interni şi cei externi, fiind parte integrantă din depresiunea Mislea-Podeni.

În Dicţionarul geografic al Judeţului Prahova din anul 1987, sunt menţionate câteva dealuri şi văi ca: Măgura Neagră, Măgura Trestioara, Movila de la Furca Puţului, pârâul Mocanului, Hodoroaga, Vâlceaua de pe Vale, Fântână, Chilia, Urzicaru, Tulburea, Valea Mandi, Ursului, Valea Burţii, Valea cu Nuci, Poiana cu Scai care şi-au menţinut denumirile până în ziua de azi.

Dealurile care mărginesc vatra satului au următoarele altitudini:

Neamţu 395 m, Rotundu 572 m, Hodoroaga 523 m, Ispel 405 m, Misleanca şi Teiş 430 m şi vârful Măgura Trestioarei, situat în partea de nord-est, cu altitudinea cea mai mare de 654 m.

Din cele enumerate, se poate spune că există un sistem de interfluvii şi văi. Sistemul de văi se caracterizează prin pantă cu o cădere continuă pe direcţia NS şi cu pante reduse pe direcţia VE. Valea Cosminei are versantul drept mai abrupt şi fără terase, iar versantul stâng este mai domol cu terase, fapt indicat şi de poziţia satului Vâlcăneşti şi Cârjari numai pe malul stâng al Cosminei. Terasa cea mai înaltă este „Poduri” de unde şi denumirea locuitorilor de podureni.

Relieful este moderat printr-o gamă variată de agenţi la care se adaugă o serie de factori ce diversifică sfera de acţiune a agenţilor.

Lipsa vegetaţiei şi activitatea antropică au modificat cel mai mult în decursul timpului, starea de echilibru a diferitelor categorii de terenuri. Şiroirea şi ravenarea apare cu precădere in valea Lespezi, iar eroziunea torenţială, cu consecinţe negative asupra păşunilor şi terenurilor cultivate se dezvoltă în cursul râului Cosmina. În acelaşi timp are loc eroziunea malurilor neprotejate de diguri sau vegetaţie. În acest sens au fost protejate în centrul satului prin diguri o porţiune din cursul râurilor Lespedea şi Sărata.

Alunecările de teren au căpătat o desfăşurare largă pe toţi versanţii datorită defrişărilor neraţionale de păduri la care se mai adaugă manifestările seismice. Aceste mişcări seismice (cutremurele din anii 1940 şi 1977) au amplificat activitatea unor vulcani noroioşi care se semnalează pe Valea Sărata din Trestioara.

Structura geologică

Şirurile longitudinale de dealuri corespund anticlinalelor şi sunt separate prin depresiuni ce provin din modelarea sinclinalelor.

Teritoriul comunei Vâlcăneşti aparţine următoarelor unităţi structurale: Pintenul de Văleni şi zona cutelor diapire. Formaţiunile geoligice aparţin flişului cretacic-paleogen, neogenului şi cuaternarului.

Pliocenul este important din punct de vedere economic deoarece este purtător de petrol, cărbuni, roci de construcţie, nisipuri silicioase, gips, tuf vulcanic şi sare.

La gura tuturor văilor se întâlnesc îngrămădiri sub formă de conuri de dejecţie din nisipuri şi pietrişuri, reprezentând cuaternarul.

Bogăţiile subsolului

Formaţiunile geologice variate din această zonă conţin numeroase bogăţii.

Petrolul s-a explotat în comuna Vâlcăneşti înainte de primul război mondial şi se continuă şi astăzi. Dovada sunt sondele din punctele Rotundu şi Islaz.

A existat şi o mină de cărbuni la ieşirea din satul Cârjari, în prezent închisă. Pe văile Sgroasa şi Râpii se constată strate în grosimi mici de lignit la suprafaţă.

În apele marilor helvetiene şi tortoniene s-au depus şi formaţiuni de gips şi sare în condiţiile unui climat dur şi arid.

Partea de nord a satului Vâlcăneşti, numită Brânzari, stă pe un fundament de sare care apare la zi pe valea Sărata şi valea Lupăriei din satul Trestioara. În legătură cu masivele de sare de pe calea Lupăriei sunt izvoarele sărate şi nămolul de la Trestioara, care sunt folosite pentru băi în sezonul de vară de către localnici şi chiar de locuitorii din satele vecine, cu efecte benefice.

Gipsurile de pe dealul Ispel fiind supuse fenomenului de reducere contribuie la apariţia izvoarelor sulfuroase cum este cel din punctul Brânzari cunoscut sub denumirea „Fântâna de Leac”. Un alt izvor sulfuros neamenajat se află în punctul „Grotele Tătăreşti” care sunt rămăşiţele unor grote de sare ce au fost exploatate din vremea migraţiei tătarilor pe aceste meleaguri.

Clima

Prin poziţia sa geografică, localitatea Vâlcăneşti se încadrează în climatul temperat continental, specific ţării noastre, având însă unele particularităţi caracteristice regiunilor deluroase.

Altitudinea vetrei localităţii noastre (350 m în N şi 200 m în S) determină să nu avem nici călduri excesive şi nici geruri puternice. Este o zonă adăpostită, predomină zilele cu calm, iar viscolul nu se resimte iarna.

 • Regimul termic. Valorile medii anuale pe vale sunt între 9º – 11ºC, iar pe înălţimi de 8º – 9ºC. Temperatura medie a iernii se încadrează între (-3º)- (-4)ºC, iar temperatura medie a verii între 19º -20 ºC.
 • Regimul îngheţului. Primul îngheţ apare în a doua parte a lunii octombrie şi cel mai târziu în noiembrie. Primăvara cel mai timpuriu îngheţ în a doua parte a lunii martie şi cel mai târziu în prima jumătate a lunii aprilie.
 • Regimul precipitaţiilor. Acestea sunt cuprinse între 600-800 mm pe an şi sunt repartizate neuniform în timpul unui an. Seceta îndelungată din anul 2000 a determinat scăderea nivelului apelor din fântâni.
 • Regimul eolian. În depresiune domneşte calmul. Pe crestele dealurilor pătrunde crivăţul. În lunile iulie-august pătrunde aerul tropical.

În concluzie se poate vorbi de un topoclimat determinat de relieful local, orientarea şi deschiderea văii Cosmina şi curenţilor de aer ce se scurg pe formele de relief.

Apele

Reţeaua hidrografică din zonă este tributară râului Teleajen, afluent de ordinul I al Prahovei. Râul principal care drenează depresiunea Vâlcăneşti-Trestioara este Cosmina, care îşi are obârşia în dealul Măceşu (815 m) de unde izvorăşte şi Mislea.

Râul Cosmina se formează la origine din două pâraie şi izvorăşte din partea de NE a dealului Măceşu (Crucea Domnitorului-sat Meliceşti).

În comuna noastră râul Cosmina primeşte afluenţi pe stânga (Sărata, Glodul Mic şi Glodul Mare) şi pe dreapta (Valea Izvorului).

Alimentarea cu apă potabilă a localităţii este asigurată din pânzele de ape subterane prin fântâni şi din izvoarele locale. O parte din satul Vâlcăneşti (Brânzari) situat pe masiv de sare nu are fântâni, oamenii fiind nevoiţi să-şi aducă apa potabilă de la distanţe mari. Se impune aprovizionarea cu apă potabilă a localităţii fie prin amenajarea izvoarelor locale, fie prin aducerea apei de la distanţă din râul Teleajen (Găvănel).

Solurile

Pe teritoriul comunei se întâlnesc solurile brune de pădure şi brun roşcate de pădure cu nivel scăzut de fertilitate, dar bune pentru pomii fructiferi. Pe solurile din lunca văii Cosmina se cultivă porumbul, cartoful şi plantele furajere.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcănești, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Vâlcăneşti, potrivit anexei nr. 1.14, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite.

În şef, pe fond de azur, se află o crenguţă înfrunzită, dispusă în bandă, de argint.

În câmp de argint se află trei capete de lup, în culoare naturală, limbate roşu, aşezate doi cu unu.

Vârful scutului este tăiat de un brâu de culoare neagră.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Capetele de lup fac referire la denumirea localităţii Vâlcăneşti (volk-lup în limba slavă).

Brâul de culoare neagră semnifică bogăţia în hidrocarburi a localităţii.

Crenguţa simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Adrian MANOLE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunavilcanesti.ro
 E-mail: primariavalcanesti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 227 033